Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Fast eiendom

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om fast eiendom som du vil forhøre deg med advokat om?


Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Vi bistår blant annet i nabotvister, tvister om bruks- og eiendomsrettigheter, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven og saker vedrørende sameier. Vi fører også saker for jordskifteretten og har alminnelige meglingsoppdrag.

Vi opplever at mange klienter behøver bistand med å få klarlagt hvilke rettigheter de og deres eiendommer har overfor en annen privatperson. Dette kan for eksempel dreie seg om vei-, vann- og avløpsrettigheter, båtfeste- og bryggerettigheter eller andre rent privatrettslige forhold, som for eksempel uklarhet om hvor eiendomsgrenser går. I slike saker er en helhetlig oversikt over eiendomsforholdene ofte avgjørende for en god juridisk vurdering og en fordel for en eventuell videre prosess for de alminnelige domstolene eller jordskifteretten.

Videre oppstår det ofte konflikter mellom beboere i sameier og borettslag vedrørende fordeling av vedlikeholdskostnader, ulike rettigheter knyttet til fellesarealer eller hver beboers utnyttelse av sin egen boenhet, for eksempel ved på- eller ombygging. Det er heller ikke uvanlig at styret og den enkelte beboer er uenige om kompetansefordelingen dem imellom. Vi bistår med tvisteløsning i disse sakene. Ofte gir en dialog innad i sameiet, eventuelt et styremøte eller en ekstraordinær generalforsamling, en god løsning uten at rettslige skritt er nødvendig.

Mange tar kontakt med oss fordi de har havnet i tvist med naboen sin. Det kan for eksempel være på grunn av støy fra naboeiendommen eller fordi det har oppstått uenighet om høyde på hekker og trær. Vi hjelper med å vurdere hva som ikke kan gjøres på en eiendom og hva en nabo må tåle.

Vi bistår også i saker av offentligrettslig karakter, som for eksempel søknader om utbygging av eiendommer, dispensasjonssøknader ved avvik fra kommuneplan eller strandsonebestemmelser og klagesaker til Fylkesmannen.