Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Skatt og avgift

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om skatt og avgift som du vil forhøre deg med advokat om?


Vår avdeling for skatt og avgift bistår klienter innenfor privatmarkedet og små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) i spørsmål om personbeskatning, selskapsbeskatning, næringsbeskatning og avgiftsspørsmål. Skatte- og avgiftsretten reiser en rekke kompliserte spørsmål som vil kunne ha store økonomiske konsekvenser for våre klienter.

Skatte- og avgiftsspørsmål kan være relevante i mange situasjoner knyttet til privatpersoner og næringsvirksomhet. Vår avdeling for skatt og avgift bistår derfor firmaets øvrige avdelinger innenfor en rekke rettsfelt for å sikre en helhetlig tilnærming til sakene. Vi bistår blant annet i spørsmål om beskatning ved kjøp og salg av eiendom, eiendomsskatt, beskatning av utleieinntekter og skatt i generasjonsskifter og arve- og gavesaker.

Videre bistår vi i skattemessige spørsmål knyttet til etablering og løpende drift av virksomhet. Dette gjelder for eksempel ved etablering av eierstruktur for formuende privatpersoner, kapitalendringer, omdannelser og restrukturering av selskaper, fusjon og fisjon, arv og generasjonsskifter. Vi bistår også i spørsmål om utbytte, rett til fradrag for tap på fordringer, underskuddsfremføring og konsernbidrag. Slike transaksjoner kan få store konsekvenser, og det er derfor sentralt at de gjennomføres på en skatteoptimal måte.

Generasjonsskifter og andre transaksjoner i selskaper kan være krevende ettersom mange forhold må vurderes og disse kan få stor betydning for både virksomheten og mottaker. Den konkrete gjennomføringen beror i stor grad på de involvertes ønsker, interesser og planer. Det er derfor lurt å starte planlegging og vurdering av fremgangsmåte i god tid før transaksjonen eller overføringen skal skje. Vår avdeling for skatt og avgift kan bistå i planleggingen for en best mulig overføring av verdier fra en generasjon til en annen.

Våre advokater har lang og variert erfaring fra advokatvirksomhet og skatteetaten. I tillegg til rådgivning og tvisteløsning, kan vi bistå våre klienter med avklaring av skattemessige forhold med skattemyndighetene.