Fagområder

Vi bistår innen et bredt spekter av fagområder. Våre advokater bistår deg som privatperson og bedrifter innen fleste fagområder. Vi kan bistå med rådgivning, i forhandlinger og ved rettslige prosesser. Les mer om vår kompetanse under.

Se våre fagområder

Tvisteløsning

Chat med våre adovokater

Har du en juridisk problemstilling om tvisteløsning som du vil forhøre deg med advokat om?


Vår avdeling for tvisteløsning arbeider bredt og består av erfarne advokater som samarbeider tett med de øvrige avdelingene innenfor fagfeltet saken gjelder. Vi bistår blant annet i saker som gjelder tvister ved kjøp og salg, eiendomstvister, nabotvister, uenigheter om arv, tvister mellom samboere, oppløsning av ekteskap, barnefordeling og uenigheter med arbeidsgiver.

De fleste tvister og uenigheter løses ved forhandlinger og mekling utenfor domstolene. Fordelen med et utenrettslig forlik er at klienten sparer tid og raskt kan legge tvisten som har oppstått bak seg. I tillegg unngår man risikoen for å bli idømt motpartens sakskostnader slik man risikerer ved rettslige skritt. Vi vurderer til enhver tid om et utenrettslig forlik er hensiktsmessig og vi presenterer fordeler og ulemper for klienten på en tilgjengelig og tydelig måte.

Noen sakstyper kan avgjøres i uavhengige nemnder som er tilpasset sakstypen. Saker som angår avtaler om salg mellom forbrukere og næringsdrivende bringes ofte til Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget, tvister mellom leietakere og huseiere løses ofte ved Husleietvistutvalget og Finansklagenemnda behandler klagesaker mot finansselskaper.

I andre tilfeller er det nødvendig med domstolsbehandling av saken for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Våre advokater arbeider med saker som behandles i tingretter og lagmannsretter over hele landet. Vi har også anledning til å ta saken til Høyesterett ved behov.

Mange sivile saker blir behandlet i forliksrådet. Forliksrådet legger opp til mekling mellom partene, og vi ser ofte at saker blir løst med et hensiktsmessig resultat etter at partene har møtt hverandre ansikt til ansikt. Vi har god erfaring med å utarbeide klager til forliksrådet, med å delta i selve møtet i forliksrådet eller kun med å gi råd i forkant av møtet hvis klienten ønsker å gå alene.

I mange tilfeller har man rett, men det koster å få rett. Advokatfirmaet Legalis søker å holde kostnadene på et forsvarlig nivå slik at du som privatperson vil ha råd til å føre saken og oppnå den retten du mener å ha. Som privatperson har man også ofte en rettshjelpsdekning i sin alminnelige innbo- eller husforsikring som dekker en rekke ulike sakstyper, også tvister som ikke er knyttet til innbo eller hus. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker en stor andel av kostnadene ved tvistebehandling, og den økonomiske risikoen for klient blir tilsvarende lavere.

I Legal24 er vi opptatt av at klienten selv skal ta beslutningen om veien videre. Dette legger vi opp til ved å gi tydelig informasjon om rettsreglene, sakens status og risiko.